Åtgärder för trafiken i Botkyrka

Trafiksituationen i Botkyrka är på flera ställen problematisk. Hela sträckan på väg 226 från Flaggplan i Tullinge ned till Vårsta C måste vara prioriterad för trafiksäkerhetsåtgärder. Trafiken runt Alby och de köer som uppstår på Hågelbyleden och på Huddingevägen mot Tumba måste byggas bort.

Vi anser att vägförbindelsen Flemingsberg-Vårsta (med bl.a. Dalvägens utformning), Hågelbyleden, gång- och cykelbana mellan Tumba-Tullinge respektive Vårsta-Grödingevallen ska prioriteras i kontakterna med Trafikverket.

Det behövs fler tvärförbindelser inom kommunen. Vi vill verka för få en spårbunden förbindelse mellan Tumba och Alby. Spårväg Syd bör dras vidare från Flemingsberg till Tullinge. Vi vill pröva möjligheterna för en bilväg mellan nordvästra Tullinge och sydöstra Alby.

Vägunderhållet måste prioriteras, över hela kommunen, exempelvis åtgärda sådant som trafikhindret mellan Tumba C och Uttran som orsakar köer och trafikstockningar. Investeringar i gång- och cykelnätet behöver prioriteras under perioden.