Återrapportering av uppdrag om att pröva om civilsamhället kan vara utförare av verksamheter och ingå långa samarbetsavtal

Moderaterna är positivt inställda till IOPn där civilsamhället tar ett större ansvar för olika verksamheter. Vinsten är en bättre drift av olika anläggningar och i förlängningen bättre verksamheter. I huvudsak är IOP tänkt för de aktörer som är mer insatta i de olika verksamheterna då de kan tillföra en bättre drift och utveckling. Utifrån detta argument saknar vi moderater att badanläggningarna inte finns med på denna agenda. Varför utreds inte hur badanläggningar kan vara aktuella för IOP?

Moderaterna ser potential för bättre drift och utveckling av badhusen är möjlig med andra aktörer än kommunen. I förlängningen, varför utreds inte om andra privata aktörer kan utföra det som är tänkt att genomföras genom IOP gällande badhusen?

Ufuk Sen (M)