Årsredovisning 2012

Det är givetvis positivt att det ekonomiska resultatet uppgick till 154,4 miljoner kronor för 2012. Det är ett bättre resultat än budgeterat men utgörs samtidigt av stora engångsposter, bl.a. 64 miljoner i återbetalda premier från AFA försäkring AB rörande tidigare inbetalda avtalsförsäkringar.

Årsredovisningen vittnar även om att kvaliteten inom skolan och äldreomsorgen inte är bra – i jämförelse med andra kommuner tillhör kommunen den sämsta tredjedelen. Samtidigt som indikatorn för hälsa förbättras så kan vi se stora skillnader i förvärvsinkomst mellan kvinnor och män och alltför stora skillnader mellan de olika kommundelarna. Antalet företag/arbetsställen ökar men arbetslösheten ökar också. Alltför många, 62 %, av gymnasieeleverna fullföljer inte sin gymnasieutbildning.

Vad gäller beroendet av skattemedel utifrån (i formen av bidrag) så står följande i årsredovisningen:

”Utjämningsbidragen (inklusive kommunal fastighetsavgift) svarar för drygt 1,3 miljarder kronor och ökade med 72 miljoner. Botkyrka är alltså mycket beroende av det kommunala utjämningssystemet för att finansiera verksamheterna”. Detta är ovanligt tydligt klarspråk – vilket vi tackar för.

Skattekraften fortsätter att sjunka i kommunen och landar nu in på 87,9 % av rikssnittet. Trenden är tydlig och alltså inte bruten – vid maktskiftet 1994 kunde Botkyrka stoltsera med att ligga över rikssnittet. Sedan dess har vi sett skattekraften sjunka stadigt, med undantag för något enstaka år. Förslaget till nytt utjämningssystem kommer innebära minskade ”intäkter” för Botkyrka de kommande åren, vilket vänstermajoriteten naturligtvis ser som ett problem. Vi ser det som en möjlighet för kommunen att koncentrera sina resurser till kärnuppgifterna.

Investeringarna omfattade 452 miljoner för 2012 och självfinansieringsgraden var 82 procent, upplåningen uppgick därmed till 173 miljoner kronor. Kommunen är, utifrån storlek, relativt sett lågt belånad i dagsläget – låneskulden uppgår till 3,1 miljarder kronor. Detta kommer dock att ändras då många investeringar behöver göras de kommande åren som kommer att innebära en ökad upplåning.

Vad gäller de kommunala bolagen så stoltserar vänstermajoriteten med positiva resultat i årsredovisningen. Vad majoriteten däremot är försiktig med är att redogöra för hur prognoserna för framtiden ser ut. Botkyrkabyggen kommer gå igenom en oerhört tuff period de kommande tio åren med bl.a. en kraftigt ökad upplåning för att klara sina åtaganden.

Energibolagen ser på papperet ut som välmående bolag just nu men framtiden ser inte lika ljus ut. För att tala klarspråk ser det mycket allvarligt ut i ett tioårsperspektiv med kraftigt sjunkande efterfrågan på den energi som bolagen producerar och distribuerar. Vi vill öppna upp möjligheten att få in fler ägare i energibolagen.

I ordförandeförslaget finns ett förslag om att avsätta ytterligare 20 miljoner kronor till den kompetensfond som syftar till att fortbilda kommunal personal. Detta är bra av flera skäl, dels för att kommunen som arbetsgivare bättre tar sitt ansvar som just arbetsgivare och dels för att medborgarna skall kunna räkna med en bättre kvalitet i verksamheterna, framförallt inom välfärdens kärna där den största delen av fondens medel läggs.

Jimmy Baker                                   Christina Lundgren