Årsmöte 19/4 kl. 18.00

Vi vill önska dig varmt välkommen till kretsens årsmöte för 2017. Vi börjar med kaffe/te med tilltugg från kl 18.00. Vårt årsmöte börjar sedan kl 18.30. Efter årsmötet kommer vår förbundsordförande Kjell Jansson att hålla ett anförande.

Kallade:    Samtliga medlemmar i Moderata Samlingspartiet i Botkyrka kommun.

Tid:            19 april 2017 kl 18.30. Kaffe/te serveras från kl 18.00.

Plats:        Xenter, Tumba

– Väl mött, Solveig Nilsson (M), kretsordförande.

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två justerare tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet
 5. Godkännande av föredragningslistan
 6. Godkännande av årsmötets utlysning
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse, samt årsredovisning för 2016
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Godkännande av verksamhetsberättelse och räkenskaper för 2016
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2016
 13. Hantering av propositioner.
 14. Hantering av inkomna motioner. Motioner skall ha inkommit minst två veckor innan årsmötet.
 15. Beslut avseende antalet ledamöter i styrelsen
 16. Val av ordförande och vice ordförande i kretsstyrelsen
 17. Val av styrelseledamöter
 18. Val av två revisorer för nästkommande verksamhetsår
 19. Val av två revisorssuppleanter för nästkommande verksamhetsår
 20. Val av nomineringskommitté
 21. Val av ledamöter i valberedningen och sammankallande av denna
 22. Övriga frågor

Avslutande av årsmötet