Är höjningarna för bygglovstaxorna verkligen rimliga?

PRESSMEDDELANDE 2012-01-11: Klicka här för att ladda ned dokumentet.

Botkyrka kommuns politiska majoritet, S+V+MP, föreslår på kommande kommunfullmäktige att taxorna för bygglovshanteringen ska höjas. Detta i enlighet med rekommendationer från SKL och i syftet att öka kostnadstäckningsgraden för hanteringen. Idag har bygglovsenheten avgifter som motsvarar mellan 60-70 % av kostnaderna. Ordförandeförslaget innebär att subventionsgraden sänks, så att den motsvarar 80-90 % istället, för att t.ex. glasa in sin altan i Alby/Tullinge eller Slagsta/Tumba.

– Att ta ut bygglovsavgifter är vare sig något konstigt eller något som är felaktigt. Självklart är det rimligt med en viss avgift. Frågan är hur stor den avgiften ska vara och hur stor subventionsgraden ska vara. Men är det verkligen rimligt att i ett slag höja vissa avgifter med uppåt 30 % på en gång, eller som i något fall 93 %, från 2000 kr till 3872 kr, undrar Jimmy Baker, kommunalråd (M).

– Frågan är bara om samtliga prishöjningar kommer att upplevas som skäliga sett ur våra kommuninvånares ögon? Botkyrka har en väsentligt lägre inkomst och skattekraft per hushåll än många av de andra länskommunerna som nu anpassar sig till SKL:s icke bindande rekommendationer En kommun med länets högsta kommunalskatt, tillsammans med Värmdö (som sänkte skatten inför 2012), bör kanske ha lägre avgifter än länets borgerligt styrda lågskattekommuner, menar Jimmy Baker (M).

Med en låg kommunalskatt, samt en högre grad av självfinansiering genom avgifter, så växer hushållens ekonomiska självbestämmande och frihet. Man väljer därigenom själv vad ens större ekonomiska handlingsutrymme ska användas till. Sålunda minskar individens beroende av att det offentliga – samt framför allt av att politiker klåfingrigt vill påverka ens val och kontrollera ens skattemedel.

– Men en högskattekommun som Botkyrka har inte samma handlingsutrymme som andra kommuner i länet då en så stor del av medborgarnas skattemedel redan tas i anspråk. Med majoritetens förslag ökar klyftorna där den bemedlade i kommunen kan göra allt och den vanlige Botkyrkabon allt mindre. Vi har därför lagt ett särskilt yttrande där vi ifrågasätter den socialdemokratiska majoritetens höjningar, avslutar Jimmy Baker (M).

För mer information, kontakta:

Jimmy Baker
Kommunalråd (M)
jimmy.baker@moderat.se
0701-422 500

Willy Viitala
Politisk sekreterare (M)
willy.viitala@moderat.se
0708-89 1 831