Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Moderaterna är positiva till en sortering och bortförande av avfall och containrar från konkursboet av Resurs Recycling i Stockholm AB.

Vi är fortsatt positiva till ändringen från tjänsteskrivelsens motivering till ordförandeförslaget med syfte att förbjuda anmälan. Dock var det ett märkligt ordval då det är Sveriges Riksdag som arbetar med att fatta beslut om lagar och lagändringar, således saknar nämnden mandat att göra det. För att formalia ska bli korrekt bör en ändring av ordval ske, se första att-satsen.

I tjänsteskrivelsen från miljöenheten var det en positiv inställning till anmälan och om ingen ändring hade skett då hade Moderaterna yrkat avslag. Givet ändringen vill vi likväl skicka med våra ståndpunkter som är användbara för framtida bedömningar.

Med hänvisning till att förslaget saknar flera viktiga redovisningar, beskrivningar och tydlighet för att vara i god form för ett bifall.

  • För det första, förväntar vi oss en redovisning av en bakgrundskontroll av företaget. Det bör genomföras för att säkerställa att det är ett seriöst företag utan bekymmersam historik. Mot bakgrunden av NMTs verksamhet och en tidigare brand i Kassmyragropen som är ett vattenskyddsområde bör det vara en regel framöver av denna typ av kontroll över företag som har en miljöfarlig verksamhet.
  • För det andra, saknar det information om att miljöenheten ska göra en kontroll och dokumentation samt fotografidokumentation av platsens utgångsläge innan verksamhetens start.
  • För det tredje, saknas information om hur miljöenheten själva ska göra en egen kontroll av innehållet av avfallet.
  • För det fjärde, hur ska miljöenheten säkerställa att det som flyttas hamnar på rätt ställe? Om det finns uttalade platser för vart det ska föras vidare bör det framgå i förslaget och att miljöenheten följer upp med kontroller att det fullföljs.
  • För det femte, vid punkt åtta står följande ”Vid misstanke om att dagvatten som lämnar verksamhetsområdet är förorenat kan miljöenheten komma att ställa krav på provtagning och andra åtgärder.” Det är inte bra då verksamheten ska pågå inom Segersjö vattenskyddsområde vilket kräver största försiktighet. Vi anser att miljöenheten är den som ska göra regelbundna vattenprover för säkerställning av innehållet.
  • För det sjätte, saknas det information om hur information till närboende ska kommuniceras och vad som ska kommuniceras. Eftersom den här verksamheten medför risker för buller, damm och ökad trafik bör man förekomma närboende med den informationen, verksamhetens öppettider och hänvisning för klagomål och synpunkter.
  • Syftet är att på förhand minimera risker för förorening i detta vattenskyddsområde genom att förvaltningen såväl som nämnden har adekvat och rätt underlag för bedömning och beslut. Detta underlag uppfyller inte vår förväntan över hur vi vill att det ska gå till.Marie Spennare (M)