Alla skolor måste arbeta aktivt med alkoholprevention!

Det får inte, som idag, vara ”valfritt” för skolorna att välja själva. Frågan är därtill alldeles för viktig. Ett gott exempel är Öckerö kommuns primärpreventiva drogförebyggande arbete.

Enligt skollagen framgår det att skolan har ett vidare uppdrag i att: ”Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare”. Ett systematiskt arbete med alkoholprevention menar vi ingår i alla skolors grunduppdrag.

Det finns flertalet fördelar om skolorna skulle lyckas bättre i sitt preventiva arbete kring alkohol. Ett exempel är att ju senare man begår sin alkoholdebut desto lägre konsumtion får man som ung vuxen. En annan fördel är att om eleverna konsumerar allt lägre mängder alkohol desto lägre blir den olovliga frånvaron (som är största anledningen till låga betyg). En minskad alkoholkonsumtion totalt leder till att våra unga alkoholdebuterar senare samt till att färre börjar röka.

Får vi ner konsumtionen och senarelägger debutåldern så blir det även färre av våra ungdomar som kommer att prova på droger. Kopplingen mellan alkohol och olika typer av brott som drabbar ungdomar som misshandel, sexualbrott och skadegörelse är även den väldokumenterad . Vilka skador som ett alkoholmissbruk kan leda till, samt att samhällskostnaderna överstiger intäkterna, är även detta belagt.

Vi kräver därför att majoriteten säkerställer att samtliga skolor i Botkyrka aktivt arbetar med alkoholprevention!

Jimmy Baker (M)
Stig Bjernerup (FP)