Alla Botkyrkabor förtjänar att känna sig trygga

Alltför många människor känner sig otrygga i sitt bostadsområde och när de är ute och promenerar eller går och handlar. Botkyrka ska inte vara en kommun som har ett rykte om sig att vara otrygg. Alla måste ta ett större ansvar för att tryggheten ska öka. Kommunen ska ha en tydlig roll som samordnare i det arbetet. Det handlar om information i skolan och på fritidsgårdar. Det handlar om att få fler vuxna att vara ute på kvällar och skollov, satsningar på nattvandrare i samarbete med skola, socialförvaltningen, föreningar, polis med flera.

Det brottsförebyggande arbetet måste intensfieras och starta redan tidigt i grundskolan. Våra lite äldre ungdomar måste mötas av positiva förebilder och få möjlighet till såväl en meningsfull fritid som tidiga kontakter med arbetslivet.

Botkyrka ska även vara en trygg och snygg kommun, vi vill göra stora satsningar på t.ex. mer städning, mer och bättre belysning, ryslöjning, klottersanering och löpande underhåll. Bostadsområdena, gång- och cykelvägarna, torgen och stationsområdena ska vara prioriterade områden för trygghetssatsningar. Gatubelysning, bänkar och parker ska hålla en standard som inte inbjuder till ökad skadegörelse. Inträffar det ändå så måste det åtgärdas snabbt, ambitionen bör vara inom 24 timmar. 

Vi vill ha ett ökat fokus på trygghetsfrågorna, vi ser problemen, vi vågar diskutera dem och vi vågar göra något.