Alby stadsbyggnadsidé

Vi tycker det är bra att Alby stadsbyggnadsidé äntligen ser ut att nu kunna bli verklighet, men vi måste samtidigt påpeka att det har tagit alldeles för lång tid att komma hit i processen.

Botkyrka kommun behöver fler skattebetalare. Grunden för fler skattebetalare är att kommunen genom ett utvecklat och framtidsanpassat bostadsförsörjningsprogram erbjuder möjligheter för enskilda och familjer att välja sin boendeform. Mark bör avsätts för etablering av byggnation av villor och radhus.

Lägenhetsbeståndet måste få utvecklas efter olika behov och önskemål. Var och en måste kunna välja om man vill äga eller hyra sin lägenhet. Det kommunala bostadsmonopolet måste förändras så att ännu fler hyresvärdar etablerar sig i kommunen. Nya hyresbostäder måste byggas för att tillförsäkra nya generationer framtidsanpassade och ändamålsenliga bostäder.

För att möjliggöra ett ökat bostadbyggande måste förtätningar i befintliga bostadsområden prioriteras och då geografsikt kopplas till den kollektivtrafikmässiga infrastrukturen. Trängseln i det allmänna vägnätet, som Hågelbyleden förbi Alby, är påtaglig. Det är därför centralt att fler ges möjligheten att välja kollektivtrafiken för att förflytta sig mellan bostad – arbetsplats – dagligvaruhandel.

Samtidigt är det viktigt att ha närhet till natur- och grönområden, oavsett var i kommunen man bor. För att öka valfriheten i valet av bostad är det viktigt att det finns tillgång till byggklara tomter och att det finns en tomtkö att ansluta sig till. Byggklara tomter för nyproduktion måste kunna erbjudas i alla våra kommundelar, även i Alby.

Vi vill också verka för att det ska byggas fler behovsanpassade och billiga studentbostäder och då i kollektivtrafiknära lägen, som i närheten av Albys T-banestation. Det finns exempel från andra kommuner där man har lyckats bygga små, ändamålsenliga lägenheter, med kokvrå och WC/dusch, men med ett gemensamt kök och förvaring i korridor och cykelparkering på balkongen.

Vi vill särskilt pröva förutsättningarna för exploateringar i sjönära lägen, som vid de västra delarna av Alby- och Tullingesjön. Vi tror att detta skulle attrahera fler med stark ekonomi att välja Botkyrka som bosättningsort.

Miljonprogrammen måste till stora delar renoveras och omdanas, framförallt i de norra kommundelarna. Detta kan moderat bostadspolitik förverkliga genom ombildningar och försäljningar av vissa fastigheter. Kanske måste även rivning av vissa fastigheter övervägas. Dessa är åtgärder som skall bidra till förnyelse och en välbehövlig förändring av gatubilden.

Botkyrka kommun skulle behöva en uppgradering av det allmänna rummet. Detta måste ske genom ett aktivt arbete med gestaltningsfrågor. I hela kommunen finns det gator, vägar, torg, rondeller, korsningar, gångstråk och cykelvägar som inte bara skall fylla en praktisk funktion utan också skulle kunna göras om till trygga, vackra och trivsamma platser., Med hjälp av grönska, konstnärlig utsmyckning, strategisk belysning och annorlunda utformning skulle detta kunna förverkligas.

Vi ser gärna en utveckling där området mellan Fittja-Alby-Slagsta utvecklas till en stadsmiljö, med en överdäckning av E4:an som en tänkbar väg för att förverkliga detta. Tillskapandet av förutsättningar för utvecklande av stadsmiljöer som tål att jämföras med innerstan är viktigt. Men vi behöver också planera för att ”bygga ihop” våra stadsdelar/kommundelar. Ett framtida exempel skulle kunna vara att runt Tullingesjön bygga ihop Hamringe med Alby och Tullinge.

I den här typen av strandnära lägen bör fokus ligga på bostadsexploateringar, med t.ex. villor, radhus och låga flerfamiljshus.