20 000 fler bostäder i Botkyrka

Nu ska kommunens nya översiktplan gå ut på samråd. Vi står bakom stora delar av förslaget, men det finns områden vi skulle vilja göra ännu mer inom:

Gestaltningsfrågorna skulle kunna beredas ett ännu större utrymme. Det skrivs mycket om ”hemkänsla” och ”trivsel” men konkret finns inte mycket att ta på. Gestaltningsfrågorna är viktiga faktorer i att påverka hur såväl våra egna som andra kommuners invånare upplever Botkyrka.

I det ovanstående ligger även trygghetsfaktorn, vi Moderater har i åratal tagit höjd för ökade driftmedel för att hålla kommunen trygg och snygg. Vi är även mer öppna för att ge viktiga arbetserfarenheter för Botkyrkabor genom att exempelvis röja sly, städa bort skräp, fixa och laga. Vi skulle gärna se att ÖP:n förädlades med resonemang kring hur även detta är en betydelsefull faktor i att få Botkyrkaborna att trivas, känna sig trygga och tala väl om kommunen.

Vi vill se ett utökat resonemang kring idrottens fortsatta roll i morgondagens Botkyrka. Moderaterna har tidigare lyft vikten av att planera och arbeta för en större plats för idrotten, med t.ex. en multiarena som centralpunkt på ett sådant område.

Landsbyggden ska leva är en sliten paroll, som vi skulle vilja nyansera ett steg längre än den försiktiga hållning som ÖP:n ger uttryck för. Vill man ha en levande landsbyggd så måste man också möjliggöra för mer exploatering i Grödinge genom t.ex. att låta markägare få stycka av sina tomter för villabebyggelse. Vi kan inte enbart se till Vårsta C och därutöver nöja oss med ”pröva från fall till fall”. Grödinge skulle må bra av fler invånare, det skulle också innebära att tillgången och kvaliteten i samhällsservicen säkras inte bara för de nya invånarna utan även för de som redan bor i kommundelen. I Vårsta finns det plats för flerfamiljshuskvarter centrumnära och villa/radhusbebyggelse kring Malmsjön. Vid ex. Kagghamra, Sibble och Eldtomta så skulle vi gärna se en något högre exploateringstakt än vad ÖP:n ger uttryck för.

100 villatomter i Norra Botkyrka är en alldeles för låg ambitionsnivå. Är det i någon del av kommunen det behövs fler villor så är det just här. Vi vill att förvaltningen återkommer med hur vi ska kunna åstadkomma betydligt fler än så.

Vi vill, med bibehållen respekt för eventuella översvämningsrisker, öppna upp för betydligt fler sjönära exploateringar än vad ÖP:n så här initialt ger för handen. Botkyrka behöver fler bostäder i lägen som lockar till sig nya kommuninvånare med hög skattekraft. Genom att möjliggöra för bostäder med sjöutsikt och med hög standard, så kan vi lyckas med detta. Kommunen har många kilometer sjönära exploateringszoner och betydligt fler av dessa skulle behöva tas i anspråk de kommande åren.

Vi skulle vilja se att skrivningarna i ÖP:n blir ännu mer offensiva kring möjligheterna att få till många fler arbetsplatser längs med E4:an. Med en målmedveten strategi, där vi proaktivt planerar för och erbjuder möjligheter i ”A-lägen”, så tror vi att vi kan få hit flera olika typer av företag. Vi vill locka fler företag som har många arbetsplatser och som kan bidra till att få in fler Botkyrkabor i stadigvarande arbete på hemmaplan.

På en mer övergripande nivå vill vi, på lång sikt, planera för att bygga samman exempelvis Hamringe med Alby och Tumba med Tullinge. Vi ser framför oss en mer integrerad, sammanhållen stadsbildning som, med varierande exploateringsgrad och olika upplåtelseformer, går från Hallunda C i norr till Vårsta i sydväst och Riksten i sydost.

Vi står bakom ambitionerna att skapa förutsättningarna för att det ska finnas 20 000 fler bostäder i Botkyrka inom trettio år. Vi behöver ta till vara på kommunens allt mer attraktiva läge i en storstadsregion som fortsatt väntas expandera.

Vi tror Botkyrkas framtid är ljus och att vi kommer vara en av de stora vinnarna i Stockholms län de kommande trettio åren.

Jimmy Baker (M) – 2: vice ordf. Samhällsbyggnadsnämnden