Nu urholkas transparens och demokrati i Botkyrkas miljö- och hälsoskyddsnämnd ännu mer!

Den politiska majoriteten i Botkyrka (S+MP+C+L+KD) röstade ned oppositionens (TUP+M+V) initiativ om öppna sammanträden för miljö- och hälsoskyddsnämnden. Samhällsbyggnadsdirektören och nämndordföranden vill fortsätta med att alla miljö- och hälsoskyddsnämnd sammanträden ska vara stängda och påtalade att vi förtroendevalda politiker inte deltar i egenskap i den rollen. Det är okunnigt och respektlöst mot demokratin.

INTERPELLATION: Tryggheten kring våra förskolor efter stängning

Vi har nåtts av uppgiften att kriminella gömmer narkotika på förskolegårdar/i anslutning till förskolor. Utöver det används ofta förskolegårdar som platser för allmänt ”häng” med nedskräpning och vandalisering som tråkiga konsekvenser. Glaskross, kanyler och liknande förekommer.

Inför Storvretsmodellen i alla skolor med en liknande problematik

Som alla kommer ihåg gick Skolinspektionen in i styrningen av skolan i januari 2019, mot bakgrunden efter många års vanskötsel av enheten. Vid denna tidpunkt sökte två skickliga personer till kommunen och tog över ledningen av skolan i egenskap av rektorer under begränsad tid.

Öppet brev till Ebba Östlin (S)

Botkyrka kommun har sedan länge tillämpat öppna nämndsammanträden för allmänheten. Det innebär att medborgare får möjlighet att närvara på nämndsammanträden som åhörare. Detta gäller förutom vid vissa sekretessärenden samt speciella omständigheter under pandemin.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Moderaterna är positiva till en sortering och bortförande av avfall och containrar från konkursboet av Resurs Recycling i Stockholm AB.

Hanteringen av Kagghamra väcker flera frågor

Branden i ett sopberg vid Kagghamra startade i början av november 2020 och släcktes, men blossade upp igen i december och brinner ännu. Den tjocka och giftiga röken äventyrar miljön och Botkyrkabornas hälsa och den har även letat sig utanför kommunens gränser. Tyvärr beräknas släckningsarbetet pågå i flera veckor till. Av den anledningen har vi ställt en interpellation med flera frågor till nästa Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun.

Moderaternas budget 2021

Klicka på länken för att komma till Botkyrkamoderaternas förslag till budget för 2021:

Moderaterna kräver ett besked om vem som ska bekosta saneringen av Kassmyragropen

Det har varit många turer runt miljöskandalen vid Kassmyragropen. Nyligen kunde vi läsa i lokalmedia att två av de bolag som varit verksamma i området är försatta i konkurs. Verksamheterna har helt avstannat, de anställda har slutat och maskinerna som var leasade är hämtade. Vi moderater förstår den ilska många Botkyrkabor upplever när det kommer till kommunens oförmåga att hantera lokala miljöfrågor. Med tanke på kommunens höga svansföring i miljösammanhang förväntar vi oss tydliga svar på hur den här situationen ska lösas.