Revidering av budget för Tumba Skog

Oppositionen (M+TUP+SD) minoritetsåterremitterade ärendet under fullmäktige i mars med uppdraget att utreda alternativa genomföranden inom redan beslutad budget förväntade vi att förvaltningens skulle göra detta.

Återrapportering av uppdrag om att pröva om civilsamhället kan vara utförare av verksamheter och ingå långa samarbetsavtal

Moderaterna är positivt inställda till IOPn där civilsamhället tar ett större ansvar för olika verksamheter. Vinsten är en bättre drift av olika anläggningar och i förlängningen bättre verksamheter. I huvudsak är IOP tänkt för de aktörer som är mer insatta i de olika verksamheterna då de kan tillföra en bättre drift och utveckling. Utifrån detta argument saknar vi moderater att badanläggningarna inte finns med på denna agenda. Varför utreds inte hur badanläggningar kan vara aktuella för IOP?

Exemplet Storvretskolan ger moderat skolpolitik rätt

Trygghet och studiero i klassrummet är två av de viktigaste komponenterna för att elever kan nå sina mål och lyckas i skolan. Vartenda barn vi kan rädda i skolan är en investering för såväl individen som för samhällets framtid!

Revidering av genomförandebudget etapp 1 Tumba Skog

Efter att oppositionens M+TUP+SD minoritetsåterremitterade ärendet på marsfullmäktige med uppdraget att utreda alternativa genomföranden inom redan beslutad budget trodde vi att man från förvaltningens sida skulle göra detta.

Motioner ska besvaras inom ett år!

Är det av nonchalans, inkompetens eller en ovilja att ta ta i vissa frågor som Mittenmajoriteten dröjer med att bereda och besvara oppositionens motioner?

Nu urholkas transparens och demokrati i Botkyrkas miljö- och hälsoskyddsnämnd ännu mer!

Den politiska majoriteten i Botkyrka (S+MP+C+L+KD) röstade ned oppositionens (TUP+M+V) initiativ om öppna sammanträden för miljö- och hälsoskyddsnämnden. Samhällsbyggnadsdirektören och nämndordföranden vill fortsätta med att alla miljö- och hälsoskyddsnämnd sammanträden ska vara stängda och påtalade att vi förtroendevalda politiker inte deltar i egenskap i den rollen. Det är okunnigt och respektlöst mot demokratin.