Kommunens årsredovisning 2018

Vi kan konstatera att kommunen ger ett överskott på 52,7 miljoner kronor. Räknat mot balanskravsresultatet är resultatet 55 miljoner kronor. Det skulle utan vidare kunna inrymma den moderata skattesänkningen på 25 öre vi gick till val på i höstas.

Kretsårsmöte 2019

Kallelsen finner du här: Botkyrka Moderatkrets Kallelse och dagordning till årsmöte 3 april 2019 Valberedningens förslag till […]

Brunnaskolan får fortsatt viten

Botkyrka kommun måste nu böta 300 000 kronor till staten, trots att de problem som Skolinspektionen tog upp för ett år sedan har avhjälpts.

Nedläggningar av förskolor återremitterade!

Moderaterna och Tullingepartiet yrkade på återremiss kring nedläggningarna av förskolorna Myrstacken, Lysmasken och Blåsippan, vilket också blev Utbildningsnämndens beslut.

Kommunstyrelsens årsredovisning 2018

I Moderaternas budget för 2018 prioriterade vi annorlunda gällande exempelvis verksamhetsbidragen till MKC respektive UBAB. Vi vill som bekant genomföra förändringar gällande föreningsbidragen, där mötesplatsföreningar för vuxna inte ska få några bidrag. Det är barn, funktionshindrade och äldre som bör prioriteras. Vi är fortsatt kritiska även till den nivå som majoriteten anslår till sponsring.

Vi kräver en oberoende granskning!

Under flera år har barnen på Storvretskolan behövt utstå våld och otrygghet på sin skola. Dessa problem har varit kända för kommunen men ändå har det inte skett tillräckliga förändringar. Förhoppningsvis kan Skolinspektionens kontroll av skolan inge barnen hopp om studiero och en framtidstro. Men hur kunde det gå så fel?

Trygghetskameror och ordningsvakter

Under valrörelsen 2018 gav både Moderater och Socialdemokrater vallöftet om fler trygghetskameror för att öka tryggheten. Vi Moderater vill även att det anställs ordningsvakter som just har en utökad befogenhet.

Utveckling av kommunens arbete för unga vuxna

Det är bra att de tidigare mötesplatserna läggs ner då de inte klarade av att uppfylla sitt syfte. Därför ser vi Moderater positivt på denna förändring som syftar till att fokusera mer på de unga vuxna som är mellan 16–19 år. Det behövs anpassade verksamheter efter målgruppens verkliga situation, dels via uppsökning dels schemalagda aktiviteter. Detta i syfte att få dem att i första hand att återvända till studier eller i andra hand skaffa sig ett arbete. Moderaterna ser gärna att det är kvalitativa aktiviteter som kommer att erbjudas.

Skolinspektionen och Storvretskolan

Botkyrka kommun och Storvretskolan har inte lyckats rätta till "omfattande brister" som Skolinspektionen påtalat. Staten kan inte stänga en kommunal skola, men för första gången fattar Skolinspektionen nu beslut om statliga åtgärder på en kommunal skola.